1.Model cerere de avizare pentru desfășurarea activității de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (Anexa nr. 1)

        Activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 82 din 24 august 2000 privind autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparație, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, Ordinulului Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2.131 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9.

Acordarea avizelor pentru desfășurarea activității de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz , reprezentanților legali, precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice; se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 36 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate.

          Avizul de funcţionare este documentul prin care organele din cadrul Poliţiei Române atestă îndeplinirea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz a condiţiilor stabilite prin Ordonanţa nr. 82/2000 .

Avizul de funcţionare se solicită în scris, la cerere fiind anexate următoarelor documente:

a) fotocopie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;

b) cazier judiciar al asociaţilor şi administratorului operatorului economic solicitant;

c) împuternicire scrisă din partea administratorului operatorului economic pentru depunerea solicitării(dacă este cazul);

d) fotocopie a cărții de identitate a asociaților și administratorului;

e) fotocopia actului constitutiv al operatorului economic solicitant;

f) două registre cu file, numerotate și șnuruite.

Avizul de funcţionare nu se eliberează solicitanţilor dacă aceştia se află în una dintre următoarele situaţii:

a) asociaţii sau administratorul operatorului economic au fost condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru infracţiuni de omor, lovire şi vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, furtul unui autovehicul, fals sau uz de fals;

b) operatorul economic a fost depistat anterior că desfăşoară activităţi neautorizate de dezmembrare a vehiculelor."

Fisiere atasate:

          -Anexa 1 – Cerere avizare

          -Anexa 2 – Rubricatura registru intrare, Rubricatura registru tratare caroserii

2. Condiții necesare dobândirii calității de detectiv particular:

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;

b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

c) este aptă din punct de vedere medical;

d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;

g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

2.1. Acte necesare pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular:

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti următoarele acte:

a) cerere;

b) curriculum vitae;

c) actul de studii;

d) actul de absolvire a unui curs de specialitate;

e) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;

f) declaraţie din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5, alin. 1, lit. ,,e”;

g) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispozițiile legale.

2.2. Examenul de dobândire a calității de detectiv particular:

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular,

(1) Calitatea de detectiv particular se dobândeşte în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului București.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1), se întruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia ori angaja la o societate licenţiată sau îşi poate înfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.

(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii. 

2.3. Societăţi specializate și cabinete individuale de detectivi particulari:

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular,

(1) Detectivul particular își poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducătorii executivi ai societăților specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenți ai facultății de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale cu grad de ofiţer şi să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5, lit. ,,c”, ,,d”, ,,e” şi ,,f”.

(4) Asociații sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor specializate de detectivi particulari, înființate conform alin. (1), trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5, lit. ,,d” și ,,e”.

2.4. Obținerea licenței de funcționare a Societăţilor specializate și a cabinetelor individuale de detectivi particulari (acte și condiții necesare):

În conformitate cu Normele de aplicare a Legii nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, stabilite prin H.G. nr. 1.666, din 7 octombrie 2004, modificată prin H.G. nr. 757 din 11 octombrie 2017,

1. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, asociaţii/acţionarii societăţilor specializate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5, lit. ,,d” și ,,e” din Legea nr. 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

2. Pentru obținerea licenţei de funcţionare conducătorii societăţilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, următoarele documente:

a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliției Române - Direcţia de Investigaţii Criminale, prin care se solicită eliberarea licenţei de funcţionare, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ şi a punctelor de lucru, numele şi calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon şi fax;

b) copia actului de proprietate sau de folosinţă pentru sediul social/administrativ şi pentru punctele de lucru;

c) pentru conducătorii executivi ai societăţii - diploma de studii pentru absolvenţii facultăţilor de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi particulari (cu excepția conducătorilor executivi ai societăţii care au îndeplinit funcţia de poliţist sau lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice ori siguranţei naţionale cu grad de ofiţer);

d) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice pentru conducătorii executivi;

e) statutul cabinetului individual de detectiv particular;

g) certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi;

h) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere şi a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească;

i) regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

Fișiere atașate:

          - Anexa 1 – Cerere înscriere examen obținere atestat de detectiv particular

          - Anexa 2 – Cerere eliberare licență cabinet individual de detectiv particular

          - Anexa 3 – Cerere eliberare licență societate de detectivi particulari.