23 Februarie 2023Sursa: IPJ CLUJ

“RENOVARE ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A CLĂDIRII POLIŢIEI MUNICIPIULUI TURDA

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Semnarea contractului de finanțare a proiectului

“RENOVARE ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A CLĂDIRII POLIŢIEI MUNICIPIULUI TURDA”

 

La data de 14 februarie 2023 a   fost   semnat   contractul   de   finanțare   pentru proiectul   intitulat „RENOVARE ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A CLĂDIRII POLIŢIEI MUNICIPIULUI TURDA”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2  - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice Apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1.

Beneficiarii investiției sunt: Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Lider de parteneriat, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj- Partener 2 și U.A.T. Municipiul Turda- Partener 3.

Amplasamentul obiectivului: Str. Piața Romană, nr. 39, Turda, jud. Cluj.

Valoarea totală (cu TVA) a investiţiei: 7,961,830.5  lei.

Durata de realizare a investiției:  36 luni.

Obiectivele proiectului

Obiectiv general: Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea eficientă a energiei la sediul Poliției Municipiului Turda prin reabilitarea termică şi modernizarea instalaţiilor aferente obiectivului.

Obiective specifice:

Eficientizarea energetică a imobilului prin reducerea consumului de energie și a producției de dioxid de carbon prin:

  • reabilitarea termică a imobilului prin termoizolarea clădirii;
  • eficientizarea consumului de energie prin modernizarea echipamentelor de instalatii;
  • adăugarea de echipamente pentru surse de energie regenerabilă;
  • implementarea unui sistem de management integrat al clădirii – BMS.

Managementul eficient al resurselor energetice, financiare și umane, prin implementarea măsurilor de eficiență energetică care vor contribui la funcționarea optimă a imobilului;

Creșterea securității clădirii prin implementarea măsurilor din evaluarea de risc, la cele mai noi standarde.

Sporirea accesibilității clădirii pentru persoanele cu dizabilități.

 

Obiective de investiții:

 

Modernizarea și creșterea eficienței energetice, inclusiv prin aducerea în parametrii de confort specificați în normele și normativele în vigoare a instalațiilor HVAC (de încălzire, ventilație mecanică, climatizare) și de iluminat inteligent, introducerea unor surse locale regenerabile de energie electrică și termică;

Reducerea cheltuielilor de exploatare, a consumurilor și a costurilor de utilități: energie electrică și termică (eficientizare energetică, surse regenerabile, optimizare trasee instalații, contorizare, automatizare, etc), consum de apă potabilă (reciclare, detectare scurgeri, etc);

Refacerea capacităţii funcţionale, a condiţiilor de rezistenţă, confort şi aspect estetic astfel încât exploatarea clădirii și a instalațiilor să se efectueze în condiţii optime, precum și obligativitatea realizării şi menţinerii, pe întreaga durată de existenţă a construcţiei, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile: rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului;

Economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale, reducerea impactului de emisii de gaze cu efect de seră asupra mediului înconjurător;

Implementarea și respectarea legislației privind protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor, colectarea deșeurilor, precum și legislația, normativele, normele și specificațiile tehnice în construcții.

 

Implementarea acestui proiect va avea ca rezultat atât creșterea calității serviciilor publice, cât și o serie de beneficii economice, sociale, asupra mediului etc.

 

Concluziile auditului energetic efectuat asupra imobilului inclus în acest proiect au reliefat faptul ca acesta are consumul anual de energie primară de 456,118 kWh/m2an față de valori de referință de 59,988 kWh/m2an (Var.1), respectiv la 59,32 kWh/m2an (Var.2), astfel încât s-a impus necesitatea renovării prin termoizolare şi etanşare, astfel încât aceasta să aibă o performanţă energetică ridicată şi să asigure un confort conform aşteptărilor ocupanţilor.

Astfel, necesitatea reducerii costurilor de exploatare, precum şi a îmbunătățirii capacităților operaționale şi a condiţiilor de muncă pentru personalul  instituţiei, a determinat includerea în procesul de reabilitare termică şi modernizare a construcţiei şi a instalaţiilor aferente, prin valorificarea oportunităţii accesării finanţării de fonduri nerambursabile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării – Operațiunea B2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădiriilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Cluj-Napoca

  23 februarie 2023

 

Galerie foto